Bærekraft og åpenhetsloven

Samfunnsansvar og Bærekraft

Vi erkjenner vårt samfunnsansvar, og har forpliktet oss til å systematisk jobbe med ulike aspekter av dette i vår virksomhet. I tillegg til å ha på plass etiske retningslinjer for hvordan vi jobber i vår virksomhet har vi valgt ut to områder hvor vi mener vi kan bidra mest innen den bransjen vi er i:

Åpenhetsloven

Vi har rutiner på plass som skal sikre at vi følger kravene i Åpenhetsloven. Se vår redegjørelse her.   

Miljøansvar

For å sikre en systematisk inngang til miljøarbeidet er vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet at vi har iverksatt miljøledelse hvor kontinuerlig forbedring er en viktig del av arbeidet. Vi har satt oss som mål å ha fokus på tiltak som faktisk bidrar til lavere klima- og miljøavtrykk, og ikke innebærer grønnvasking.

Etiske retningslinjer for Rett Entreprenør AS

Vi i Rett Entreprenør AS skal:

  • Følge gjeldende lover og forskrifter. 
  • Utføre vårt arbeid i samsvar med god forretningsskikk. Vi skal være ærlige og ha integritet i alle forretningsrelasjoner. 
  • Levere produkter og tjenester av RETT kvalitet i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.
  • Ha null-toleranse for korrupsjon. Alle transaksjoner skal være avtalefestede, lovlige og av forretningsmessig art.
  • Fremme en inkluderende arbeidsplasskultur som motarbeider diskriminering og trakassering.
  • Jobbe systematisk med å sikre at vi oppfyller Åpenhetslovens krav om å sikre anstendige arbeidsforhold og respektere menneskerettigheter.
  • Jobbe systematisk med å minimere vårt klima- og miljøavtrykk gjennom arbeidet vi nedlegger som sertifisert Miljøfyrtårn.